Gương cầu lồi kiểm tra KLTC-030

Gương cầu lồi kiểm tra cao cấp dùng giám sát an toàn